Studimi për teknologjinë e automatizimit

ProSeed GIZ Albania Kryhet një studim i tregut të punës për të vlerësuar nevojat e kompanive për punëtorë të kualifikuar / staf të kualifikuar në fushën e teknologjisë së automatizmit. në rajonin e Tiranës, Durrësit, Elbasan.

Trajnimi i instruktorëve të qendrave publike te formimit profesional për “Zhvillimin e programeve modulare afatshkurtra”

Me mbështetjen e  GIZ-ProSEED, GFA Consulting. Periudha e zbatimit, July-October 2019. The aim of this activity is to build the capacity of the 10 Regional Directories of Public Vocational Training (RDPVT) under the National Employment Service to facilitate the development the modular programs for the competence based short training courses, at the provider level, based […]

Trajnimi i instruktorëve të qendrave publike te formimit profesional (50 instruktorë) për “Zbatimin e programeve modulare të kurseve afatshkurtra”

Me mbështetjen e GIZ-ProSEED, GFA Consulting. Periudha e zbatimit, July-October 2019 Qëllimi i këtij aktiviteti është të ndërtojë kapacitetin e 10 Drejtorive Rajonale të Trajnimit Profesional Publik (RDPVT) nën Shërbimin Kombëtar të Punësimit, të planifikojë zbatimin, në nivelin e ofruesit, të programeve modulare për kurse të trajnimit të shkurtër të bazuar në kompetenca, bazuar në […]

Vlerësimi i bazuar në kompetenca në arsimin parauniversitar

Me mbështetjen e KulturKontakt Austria. Periusha e znbatimit, Dhjetor 2018 -Tetor 2019 After a successful experience in the implementation of the competence-based learning portfolio, KulturKontact with MESY and IED, has initiated a new project for competence-based student assessment as a new approach for the Albanian education system. The focus of this project is formative assessment […]

Përdorimi i platformave sociale për shkëmbimin e materialeve mësimore dhe mediave didaktike

(Nëntor 2017- Maj 2018) ETF. Përdorimi i platformave sociale nga mësuesit e AFP-së për arsye arsimore konsiderohet një instrument i lehtë, i shpejtë, efektiv dhe i lirë. Ndarja e dokumenteve dhe materialeve midis mësuesve / instruktorëve të të njëjtit sektor profesional / lëndë kursen kohë dhe plotësojnë dhe kontribuojnë për të mbushur boshllëkun e krijuar […]

Portofoli i të nxënit si një mjet për të mbështetur dhe matur arritjen e nxënësve bazuar në kompetenca në Arsimin e Përgjithshëm Parauniversitar në Shqipëri

KulturKontakt Austria (Dhjetor 2016 – Tetor 2018) Trajnimi i Drejtorive Rajonale të Arsimit (RED), ekspertë të përzgjedhur, drejtorë të shkollave dhe mësues të përzgjedhur për pilotimin e “portofolit të të nxënit” si një mjet për arritjen e rezultateve të të nxënit dhe kurrikulave të bazuara në kompetenca në arsimin e përgjithshëm parafillor.

Qendra e Inkubatorit të Punësimit dhe Biznesit Privat EPIC. Qasje e lehtë në tregun e punës për të rinjtë dhe gratë

Qasje e lehtë në tregun e punës për të rinjtë dhe gratë”, Kosovë, 2018-2019. Mbështetur nga  EU dhe zbatuar nga CELIM. Center for Competitive Skills deliver the following trainings: Mësimi i zhvillimit të karrierës: implementimi në arsimin e mesëm profesional. Inkubatori i biznesit për fillimin e ndërmarrjeve: fazat e cenueshme dhe proceset e rritjes. Trajnim […]