Sistemi i Paralajmërimit të Hershëm në AFP për parandalimin e braktisjes

Sistemi i Paralajmërimit të Hershëm në AFP për parandalimin e braktisjes

Zbatimi i Sistemit të Paralajmërimit të Hershëm dhe nxitja e të nxënit socio-emocional në shkollat e e arsimit profesional për parandalimin e braktisjes së shkollës

Financuesi: UNICEF Albania        

Periudha: 02/2023 – 02/2025

Krijimi i një Sistemi të Paralajmërimit të Hershëm (SPH) në shkollat e AFP-së është një proces kompleks që përfshin angazhimin, krijimin e një sistemi operativ dhe përdorimin e burimeve ekzistuese.

CCS synon të zhvillojë një strategji dhe plan veprimi gjithëpërfshirës për SPH, të përmirësojë kapacitetin e mbledhjes dhe përpunimit të të dhënave, të monitorojë sinjalet e paralajmërimit, të identifikojë nxënësit në rrezik braktisje, të planifikojë ndërhyrje dhe të vlerësojë veprimet e ndërmarra.

Projekti përfshin bashkëpunimin me aktorë të ndryshëm, duke përfshirë stafin e shkollës, koordinatorët, kujdestarët e konvikteve, psikologët e shkollave, agjencitë e zbatimit dhe bizneset. Zbatimi i SPH do të integrohet në aktivitetet e institucioneve shtetërore përgjegjëse për programin.

CCS do të kryejë konsultime, fokus grupe dhe seminare për të siguruar përfshirjen dhe konsensusin e palëve të interesuara. Projekti do të përfshijë module trajnimi, ngritje të kapaciteteve për stafin e shkollës dhe mbështetje për shkollat në zbatimin e SPH.

CCS do të propozojë gjithashtu iniciativa për parandalimin e braktisjes së shkollës, do të angazhojë palët e interesuara përmes anketave dhe seminareve dhe do të sigurojë financim fillestar për të përmirësuar aftësitë e buta. Do të jepen grante për shkollat dhe do të krijohen mekanizma monitorimi dhe raportimi. Barazia gjinore dhe qëndrueshmëria do të kenë prioritet gjatë gjithë programit.