Sistemi i Paralajmërimit të Hershëm në AFP për parandalimin e braktisjes

Sistemi i Paralajmërimit të Hershëm në AFP për parandalimin e braktisjes

Zbatimi i Sistemit të Paralajmërimit të Hershëm dhe nxitja e të nxënit socio-emocional në shkollat e e arsimit profesional për parandalimin e braktisjes së shkollës

Financuar nga: UNICEF Shqipëri

Periudha e Zbatimit: 02/2023 – 02/2025

Për herë të parë në 14 shkolla të mesme profesionale në Shqipëri, Sistemi i Paralajmërimit të Hershëm synon të adresojë parandalimin e braktisjes së shkollës në një mënyrë të strukturuar dhe të matshme. Objektivi ynë është i dyfishtë – reduktimi në mënyrë të ndjeshme i normave të braktisjes duke identifikuar nxënësit në rrezik përmes Sistemit të Paralajmërimit të Herëshëm dhe kultivimi i një mjedisi mbështetës mësimor që nxit aftësitë & të nxënit socio-emocional, thelbësore për suksesin personal dhe akademik të të rinjve në Shqipëri.

Stafi shkollor në 14 shkolla pilotuese është trajnuar dhe mentoruar nga ekspertë kombëtarë dhe ndërkombëtarë mbi zbatimin e Sistemit, duke kuptuar më mirë vështirësitë me të cilat mësuesit përballen nga nxënësit në rrezik braktisje dhe sfidat e lidhura me mbajtjen e tyre në shkollë.

Një tjetër objektiv kryesor i projektit është dhënia e granteve për shkollat në lidhje me zbatimin e projekteve shkollore, me ide të dhëna nga nxënësit e shkollave profesionale. Projektet nga të 14 shkollat përfshijnë bashkëveprimin e mësuesve, prindërve, konvikteve, komunitetit lokal, bizneseve lokale dhe institucioneve të bashkive.

Qendra për Aftësi Konkurruese dëshiron të ndikojë në shkollat profesionale përmes një ndërhyrjeje të drejtuar dhe me vlerë, me ndihmën e UNICEF Shqipëri dhe AKPA.

Rezultatet e pritshme përfshijnë përmirësimin e frekuentimit të nxënësve në shkollë, përmirësimin e performancës akademike dhe krijimin e një brezi nxënësish të pajisur për të përballuar sfidat brenda dhe jashtë mureve të klasës.

Përfituesit:

 • +200 punonjës arsimorë në shkollat profesionale të trajnuar dhe mentoruar për zbatimin e Sistemit të Paralajmërimit të Herëshëm (përfshirë mësuesit e lëndëve të përgjithshme dhe profesionale, përfaqësuesit nga Njësia e Zhvillimit, psikologët & punonjësit socialë)
 • +150 nxënës të shkollave profesionale të mentoruar për ndarjen e ideve mbi projektet e parandalimit të braktisjes dhe aktivitetet e bashkëmoshatarëve
 • +100 plane individuale të parandalimit të braktisjes së nxënësve të shkollave profesionale
 • 14 shkolla profesionale në 6 rajone
 • 15 ekspertë arsimorë
 • 6 punonjës nga AKPA të trajnuar për monitorimin e Sistemit të Paralajmërimit të Herëshëm dhe të nxënit socio-emocional

Dokumente të krijuara:

 • Kurrikula e trajnimeve
 • Manuali i Trajnimit & Zbatimit të Sistemit të Paralajmërimit të Hershëm & nxitjes së të nxënit socio-emocional në shkollat e AFP
 • Instrumente të sigurimit të cilësisë dhe të vetë/monitorimit për zbatimin e SPH në shkollat e AFP
 • Paketa të modeleve për projekte me focus SPH dhe të nxënit socio-emocional për parandalimin e braktisjes
 • Dhënia e granteve të vogla për shkollat profesionale, në lidhje me zbatimin e projekteve shkollore për parandalimin e braktisjes (mekanizmi financiar / kriteret për shpërndarjen e fondeve)

Arritje:

 • Grupi i punës për zbatimin e SPH është ngritur dhe punon sistematikisht për adresimin e rasteve, me mbështetjen e AKPA
 • Integrimi i aktiviteteve të SPH & të nxënit socio-emocional në planet vjetore të shkollave profesionale