POLITIKA E CILËSISË

Qendra për Aftësi Konkurruese është e përkushtuar të ofrojë shërbime me cilësi të lartë që plotësojnë ose tejkalojnë pritshmëritë e palëve tona të interesuara. Ne përpiqemi të përmirësojmë vazhdimisht proceset, shërbimet dhe efektivitetin e sistemit tonë të Menaxhimit të Cilësisë.

Angazhimet tona:

  • Fokusi ndaj palëve të interesuara: Ne jemi të përkushtuar për të kuptuar dhe plotësuar nevojat e palëve tona të interesuara, duke përfshirë përfituesit, donatorët, partnerët dhe punonjësit.
  • Përsosmëri e cilësisë: Ne jemi të përkushtuar të ofrojmë shërbime që janë të cilësisë më të lartë, në përputhje me kërkesat e ISO 9001 dhe standardet përkatëse.
  • Përmirësimi i Vazhdueshëm: Ne vazhdimisht përmirësojmë proceset, shërbimet dhe sistemin tonë të menaxhimit të cilësisë përmes monitorimit, matjes dhe analizës së rregullt të performancës sonë.
  • Angazhimi i punonjësve: Ne vlerësojmë dhe fuqizojmë punonjësit tanë, duke u ofruar atyre burimet, trajnimin dhe mbështetjen e nevojshme për të arritur objektivat tona cilësore.
  • Praktika Etike dhe Transparente: Ne i zhvillojmë aktivitetet tona me integritet, transparencë dhe llogaridhënie, duke iu përmbajtur standardeve etike dhe kërkesave ligjore.
  • Ndikimi në Komunitet: Ne synojmë të kemi një ndikim pozitiv në komunitetet të cilave u shërbejmë, duke kontribuar në zhvillimin dhe mirëqenien e tyre.

Objektivat tona të cilësisë:

  • Të rrisim kënaqësinë e palëve të interesuara përmes ofrimit të përmirësuar të shërbimeve.
  • Të arrijmë dhe mbajmë certifikimin ISO 9001.
  • Të reduktojmë mbetjet dhe mungesën e efikasitetit në proceset tona.
  • Të ofrojmë mundësi trajnimi dhe zhvillimi për stafin tonë.

Komunikimi i Politikës së Cilësisë:

Kjo politikë e cilësisë komunikohet dhe kuptohet brenda organizatës. Ajo është e disponueshme për të gjitha palët e interesuara dhe rishikohet periodikisht për të siguruar përshtatshmërinë dhe efektivitetin e vazhdueshëm.

Dr. Mirela Andoni

Drejtori Ekzekutiv