Ne jemi Qendra për Aftësi Konkurruese

Themeluar në vitin 2016, organizata jonë është e përkushtuar të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të arsimit dhe trajnimit të të rinjve dhe të rriturve për të përmbushur nevojat e individit, shoqërisë dhe tregut të punës, si dhe për të rritur aftësitë e tyre konkurruese. 

Misioni ynë

Misioni ynë është promovimi i zhvillimit të kapitalit njerëzor në një perspektivë të të mësuarit gjatë gjithë jetës, si një kontribut themelor për rritjen e prosperitetit, krijimin e rritjes së qëndrueshme dhe inkurajimi i përfshirjes sociale në një ekonomi globale shumë konkurruese dhe të shpejtë. 

Rreth nesh

Qendra jonë synon të kontribuojë në sektorin e arsimit para-universitar, të përgjithshëm dhe atë profesional, në formulimin e politikave, trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve, zhvillimin e kurrikulave, materialeve mësimore, hartimin dhe zbatimin e projekteve, etj. 

Ne promovojmë sipërmarrjen e të rinjve, mbështesim nismat fillestare (start-up), këshillojmë dhe trajnojmë grupet vulnerabël, duke përfshirë emigrantët e kthyer dhe grupet e margjinalizuar, promovojmë iniciativat e grave për biznes dhe në zhvillimin e karrierës.  

Ne promovojmë turizmin e qëndrueshëm, bujqësinë dhe përpunimin e ushqimit të qendrueshëm. Këto nisma synojnë të promovojnë rritje të qëndrueshme ekonomike, të krijojnë mundësi punësimi dhe të reduktojnë ndikimin mjedisor.  

Ne ofrojmë këshilla për orientimin e karrierës, si dhe këshillim psikologjik, për të ndihmuar individët të kapërcejnë barrierat dhe të shkojnë me sukses drejt një ekonomie të gjelbër. 

Ekspertiza

Arsimi i përgjithshëm para-universitar

 • Trajnimi i mĂ«suesve dhe drejtuesve  
 • MbĂ«shtetja e shkollave tĂ« arsimit parauniversitar pĂ«r pĂ«rfitimin e granteve bazuar nĂ« projekte 
 • MbĂ«shtetja e tĂ« rinjve nĂ« iniciativa sipĂ«rmarrĂ«sve  
 • Orientimi pĂ«r karrierĂ«n 

Arsimi dhe trajnimi profesional

 • Trajnimi i drejtuesve dhe mĂ«suesve/instruktorĂ«ve tĂ« Arsimit dhe Formimit profesional 
 • MbĂ«shtetja e shkollave dhe qendrave publike dhe private tĂ« AFP pĂ«r pĂ«rfitimin e granteve  
 • MbĂ«shtetja e tĂ« rinjve dhe tĂ« rriturve nĂ« iniciativa sipĂ«rmarrĂ«sve  
 • Orientimi i shkollave nga tregu i punĂ«s 

Trajnimi i vazhduar profesional i të rriturve në punë

 • TĂ« mĂ«suarit pĂ«r tĂ« rritur  
 • Menaxhimi i programeve/kurrikulave afatshkurtra tĂ« trajnimeve nĂ« punë 
 • Zhvillimi i kualifikimeve nĂ« sektorin e turizmit dhe mikpritjes 
 • MbĂ«shtetje e bizneseve pĂ«r zhvillimin e burimeve njerĂ«zore nĂ« sektorin e mikpritjes

Hartim i dokumenteve kurrikulare

 • Moderim i grupeve tĂ« ekspertĂ«ve pĂ«r hartimin e kurrikulave tĂ« kualifikimeve tĂ« niveleve tĂ« ndryshme. 
 • Trajnime pĂ«r zbatimin e kurrikulave 
 • Botime  

Ekonomia qarkulluese

 • NdĂ«rgjegjĂ«simi i popullatĂ«s 
 • Promovim i politikave, iniciativave nĂ« ShqipĂ«ri 
 • Trajnimi i pĂ«rfaqĂ«suesve tĂ« biznesit, OJF dhe arsimit 

Zinxhiri i vlerave në sektorë të ndryshëm të artizanatit, biznesit të vogël dhe të mesëm

 • PĂ«rgatitje kualifikimesh (si dhe kurrikula) pĂ«r arsim dhe formim, programesh trajnimi dhe ofrim trajnimesh profesionale pĂ«r ndĂ«rmarrjet e vogla dhe tĂ« mesme (NVM) 
 • Veprimtari mbĂ«shtetĂ«se nĂ«pĂ«rmjet organizimit tĂ« panaireve, takimeve, konferencave, seminareve 

Angazhimi ynë për cilësi:
TĂ« Certifikuar me ISO 9001:2015

Qendra për Aftësi Konkurruese është krenare që është e certifikuar me ISO 9001:2015, duke demonstruar përkushtimin tonë për cilësi dhe përsosmëri në zhvillimin dhe ofrimin e programeve. Ky certifikim pasqyron përkushtimin tonë për të ruajtur standardet më të larta në çdo gjë që ne ofrojmë.

 

Parimet e cilësisë që ne ndjekim:

 â€ą CilĂ«si nĂ« Trajnim: Ne pĂ«rpiqemi tĂ« ofrojmĂ« programe trajnimi tĂ« nivelit tĂ« lartĂ« duke pĂ«rmirĂ«suar vazhdimisht metodologjitĂ«, materialet dhe metodat e shpĂ«rndarjes.

 • ‱ KĂ«naqĂ«sia e palĂ«ve tĂ« interesuara: Ne jemi tĂ« pĂ«rkushtuar pĂ«r tĂ« kuptuar dhe pĂ«rmbushur nevojat e tĂ« trajnuarve, partnerĂ«ve dhe komunitetit tonĂ«.
 • ‱ PajtueshmĂ«ria dhe pĂ«rmirĂ«simi: Ne i pĂ«rmbahemi tĂ« gjitha kĂ«rkesave ligjore dhe rregullatore pĂ«rkatĂ«se dhe jemi tĂ« pĂ«rkushtuar pĂ«r pĂ«rmirĂ«simin e vazhdueshĂ«m tĂ« sistemit tonĂ« tĂ« menaxhimit tĂ« cilĂ«sisĂ«.

 

Ne jemi të përkushtuar të respektojmë kërkesat e ISO 9001:2015 dhe standardeve të tjera përkatëse, dhe të përmirësojmë vazhdimisht efektivitetin e sistemit tonë të menaxhimit të cilësisë.

Partnerët