QENDRA PER AFTËSI KONKURRUESE (QAK) është një organizatë jo qeveritare, jofitimprurëse, që e bazon veprimtarinë e saj në parimin e respektimit, mbrojtjes dhe zbatimit të të drejtave të njeriut, të parashikuara në Kushtetutën e Republikës të Shqipërisë, ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj. Ajo do të zhvillojë veprimtarinë në mënyrë të pavarur nga organet dhe interesat shtetërore. 

Partnerët