Rreth CCS

 CCS

  • Ne mbështesim një edukim cilësor dhe funksional në ndihmë të të rinjvedhe të rriturve për të qenë konkurrues dhe të suksesshëm në tregun e punës.
  • Qendra jonë synon të kontribuojë në sektorin e arsimit parauniversitar, të përgjithshëm dhe atë professional, në formulimin e politikave, trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve, zhvillimin e kurrikulave, materialeve mësimore, hartimin dhe zbatimin e projekteve, etj.
  • Ne promovojmë sipërmarrjen e të rinjvembështesim nismat fillestare (start-up), këshillojmë dhe trajnojmë grupet e margjinalizuara, promovojmë iniciativat e grave për biznes dhe në zhvillimin e karrierës.

Trajnime Profesionale

Trajnime profesionale afatshkurtra
2. Trajnimi profesional i mesuesve
  • Industrinë e mikëpritjes dhe turizmit
  • Përpunimin agroushqimor
  • Dizajn dhe artizanat
Trajnimi profesional i mësuesve
1. Kurse profesionale afatshkurtra
  • Të arsimit të përgjithshëm parauniversitar
  • Të arsimit dhe formimi profesional
Trajnime dhe këshillime
3. Trajnimi dhe këshillimi për të rinjtë dhe të rriturit për t’u orientuar në botën e punës dhe sipërmarrjes
  • Trajnimi dhe këshillimi për të rinjtë dhe të rriturit për t’u orientuar në botën e punës dhe sipërmarrjes

Partnerët