Ne jemi Qendra për Aftësi Konkurruese

Themeluar në vitin 2016, organizata jonë është e përkushtuar të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të arsimit dhe trajnimit të rinjve dhe të rriturve për të përmbushur nevojat e individit, shoqërisë dhe tregut të punës, si dhe për të rritur aftësitë e tyre konkurruese. 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të mbështesim zhvillimin e kapitalit njerëzor në perspektivën e të nxënit gjatë gjithë jetës, si një kontribut themelor për të rritur mirëqenien, për një zhvillim të qëndrueshëm dhe për të nxitur përfshirjen sociale në një ekonomi konkurruese globale dhe në një shoqëri që ndryshon shpejt. 

Rreth nesh

Qendra jonë synon të kontribuojë në sektorin e arsimit para-universitar, të përgjithshëm dhe atë profesional, në formulimin e politikave, trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve, zhvillimin e kurrikulave, materialeve mësimore, hartimin dhe zbatimin e projekteve, etj. 

Ne promovojmë sipërmarrjen e të rinjve, mbështesim nismat fillestare (start-up), këshillojmë dhe trajnojmë grupet e margjinalizuara, promovojmë iniciativat e grave për biznes dhe në zhvillimin e karrierës.  

Ne promovojmë turizmin e qëndrueshëm, bujqësinë dhe përpunimin e ushqimit të qendrueshëm. Këto nisma synojnë të promovojnë rritje të qëndrueshme ekonomike, të krijojnë mundësi punësimi dhe të reduktojnë ndikimin mjedisor.  

Ne jemi të përkushtuar për të ndihmuar grupet vulnerabël, duke përfshirë emigrantët e kthyer dhe grupet e margjinalizuar. Ne ofrojmë këshilla për orientimin e karrierës, si dhe këshillim psikologjik, për të ndihmuar individët të kapërcejnë barrierat dhe të shkojnë me sukses drejt një ekonomie të gjelbër. 

Projekte

Ekspertiza

Arsimi i përgjithshëm para-universitar

 • Trajnimi i mësuesve dhe drejtuesve  
 • Mbështetjen e shkollave të arsimit parauniversitar për përfitimin e grandeve bazuar në projekte 
 • Mbështetja e të rinjve në iniciativa sipërmarrësve  
 • Orientimi për karrierën 
 •  

Arsimi dhe trajnimi profesional

 • Trajnimi i drejtuesve dhe mësuesve/instruktorëve të Arsimit dhe Formimit profesional 
 • Mbështetjen e shkollave dhe qendrave publike dhe private të AFP për përfitimin e grandeve  
 • Mbështetja e të rinjve dhe të rriturve në iniciativa sipërmarrësve  
 • Orientimi i shkollave nga tregu i punës 

Trajnimi i vazhduar profesional i të rriturve në punë

 • Të mësuarit për të rritur  
 • Menaxhimi i programeve/kurrikulave afatshkurtra të trajnimeve në punë 
 • Zhvillimi i kualifikimeve në sektorin e turizmit dhe mikpritjes 
 • Mbështetje e bizneseve për zhvillimin e burimeve njerëzore në sektorin e mikpritjes. 

Hartim i dokumenteve kurrikulare

 • Moderim i grupeve të ekspertëve për hartimin e kurrikulave të kualifikimeve të niveleve të ndryshme. 
 • Trajnime për zbatimin e kurrikulave 
 • Botime  

Ekonomia qarkulluese

 • Ndërgjegjësimi i popullatës 
 • Promovim i politikave, iniciativave në Shqipëri 
 • Trajnimi i përfaqësuesve të biznesit, OJF dhe arsimit 

Zinxhiri i vlerave në sektorë të ndryshëm të artizanatit, biznesit të vogël dhe të mesëm

 • Përgatitje kualifikimesh (si dhe kurrikula) për arsim dhe formim, programesh trajnimi dhe ofrim trajnimesh profesionale për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) 
 • Veprimtari mbështetëse nëpërmjet organizimit të panaireve, takimeve, konferencave, seminareve 

Partnerët

Na ndiqni

Ne jemi Qendra për Aftësi Konkurruese

Themeluar në vitin 2016, organizata jonë është e përkushtuar të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të arsimit dhe trajnimit të rinjve dhe të rriturve për të përmbushur nevojat e individit, shoqërisë dhe tregut të punës, si dhe për të rritur aftësitë e tyre konkurruese. 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të mbështesim zhvillimin e kapitalit njerëzor në perspektivën e të nxënit gjatë gjithë jetës, si një kontribut themelor për të rritur mirëqenien, për një zhvillim të qëndrueshëm dhe për të nxitur përfshirjen sociale në një ekonomi konkurruese globale dhe në një shoqëri që ndryshon shpejt. 

Rreth nesh

Qendra jonë synon të kontribuojë në sektorin e arsimit para-universitar, të përgjithshëm dhe atë profesional, në formulimin e politikave, trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve, zhvillimin e kurrikulave, materialeve mësimore, hartimin dhe zbatimin e projekteve, etj. 

Ne promovojmë sipërmarrjen e të rinjve, mbështesim nismat fillestare (start-up), këshillojmë dhe trajnojmë grupet e margjinalizuara, promovojmë iniciativat e grave për biznes dhe në zhvillimin e karrierës.  

Ne promovojmë turizmin e qëndrueshëm, bujqësinë dhe përpunimin e ushqimit të qendrueshëm. Këto nisma synojnë të promovojnë rritje të qëndrueshme ekonomike, të krijojnë mundësi punësimi dhe të reduktojnë ndikimin mjedisor.  

Ne jemi të përkushtuar për të ndihmuar grupet vulnerabël, duke përfshirë emigrantët e kthyer dhe grupet e margjinalizuar. Ne ofrojmë këshilla për orientimin e karrierës, si dhe këshillim psikologjik, për të ndihmuar individët të kapërcejnë barrierat dhe të shkojnë me sukses drejt një ekonomie të gjelbër. 

Projekte

Ekspertiza

Arsimi i përgjithshëm para-universitar

 • Trajnimi i mësuesve dhe drejtuesve  
 • Mbështetjen e shkollave të arsimit parauniversitar për përfitimin e grandeve bazuar në projekte 
 • Mbështetja e të rinjve në iniciativa sipërmarrësve  
 • Orientimi për karrierën 
 •  

Arsimi dhe trajnimi profesional

 • Trajnimi i drejtuesve dhe mësuesve/instruktorëve të Arsimit dhe Formimit profesional 
 • Mbështetjen e shkollave dhe qendrave publike dhe private të AFP për përfitimin e grandeve  
 • Mbështetja e të rinjve dhe të rriturve në iniciativa sipërmarrësve  
 • Orientimi i shkollave nga tregu i punës 

Trajnimi i vazhduar profesional i të rriturve në punë

 • Të mësuarit për të rritur  
 • Menaxhimi i programeve/kurrikulave afatshkurtra të trajnimeve në punë 
 • Zhvillimi i kualifikimeve në sektorin e turizmit dhe mikpritjes 
 • Mbështetje e bizneseve për zhvillimin e burimeve njerëzore në sektorin e mikpritjes. 

Hartim i dokumenteve kurrikulare

 • Moderim i grupeve të ekspertëve për hartimin e kurrikulave të kualifikimeve të niveleve të ndryshme. 
 • Trajnime për zbatimin e kurrikulave 
 • Botime  

Ekonomia qarkulluese

 • Ndërgjegjësimi i popullatës 
 • Promovim i politikave, iniciativave në Shqipëri 
 • Trajnimi i përfaqësuesve të biznesit, OJF dhe arsimit 

Zinxhiri i vlerave në sektorë të ndryshëm të artizanatit, biznesit të vogël dhe të mesëm

 • Përgatitje kualifikimesh (si dhe kurrikula) për arsim dhe formim, programesh trajnimi dhe ofrim trajnimesh profesionale për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) 
 • Veprimtari mbështetëse nëpërmjet organizimit të panaireve, takimeve, konferencave, seminareve 

Partnerët

Center For Competitive Skills