INTERCLUSTER

INTERCLUSTER

Promovimi i grupimeve logjistike ndërrajonale në zonën e Adrionit

Financuar nga: Programi Interreg VI-B IPA ADRION 2021-27

Periudha e Zbatimit: 07/2024 – 07/2027

Aksi prioritar 1: Mbështetja e rajonit të Adriatikut dhe Jonit për të qenë më inteligjent

Objektivi specifik 1.1: Forcimi i kapaciteteve të inovacionit në Rajonin Adriatik dhe Jon

Zona ADRION pĂ«rballet me kufizime tĂ« konsiderueshme nĂ« sistemet dhe shĂ«rbimet logjistike, duke penguar shkĂ«mbimin efikas tĂ« mallrave brenda rajonit. Mungesa e lidhjeve tĂ« “kilometrave tĂ« fundit” ndĂ«rmjet porteve, terminaleve intermodale dhe qendrave tĂ« logjistikĂ«s ndĂ«rpret kapacitetin e pĂ«rgjithshĂ«m tĂ« zinxhirĂ«ve logjistik lokalĂ«. PĂ«r mĂ« tepĂ«r, grupet e rajonit janĂ« tĂ« pazhvilluar, pasi qendrat kĂ«rkimore, autoritetet publike dhe kompanitĂ« private nuk arrijnĂ« tĂ« shfrytĂ«zojnĂ« plotĂ«sisht pĂ«rfitimet e bashkĂ«punimit.

Objektivat e projektit dhe ndryshimet e pritshme

Projekti ynë synon të adresojë këto sfida duke rritur qëndrueshmërinë, inovacionin dhe ndërkombëtarizimin e sektorit logjistik në zonën ADRION. Qëllimi kryesor është krijimi i një grupi makro-rajonal inteligjent dhe të qëndrueshëm bazuar në modelin 4helix. Duke vepruar në këtë mënyrë, ne presim të modernizojmë sektorin logjistik, të nxisim bashkëpunimin midis palëve kryesore të interesuara dhe të promovojmë praktika miqësore me mjedisin.

Objektivat përfshijnë forcimin e lidhjeve ndërmjet NVM-ve logjistike, akademisë dhe autoriteteve publike, promovimin e transferimit të teknologjisë, mbështetjen e ndërkombëtarizimit, prezantimin e shërbimeve miqësore me mjedisin dhe ndërtimin e kapaciteteve për të krijuar grupime të zgjuara dhe të qëndrueshme.