Rreth Nesh

Cilët jemi ne?

Qendra për Aftësi Konkurruese (anglisht: Center for Competitive Skills) është një organizatë jofitimprurëse, që kontribuon në zhvillimin e qëndrueshëm të edukimit dhe kualifikimeve të të rinjve dhe të rriturve në funksion të nevojave të individit, shoqërisë dhe tregut të punës. Fokusi i veprimtarisë sonë është puna me të rinjtë dhe të rriturit për zhvillimin dhe orientimin e tyre në tregun e punës bazuar në kompetencat e kërkuara për integrimin e suksesshëm në jetë dhe punë.

QAK përmbush misionin e saj përmes zbatimit të projekteve dhe iniciativave që kanë në fokus edukimin, trajnimin, ndërgjegjësimin, promovimin, inovacionin, sipërmarrjen dhe konkurrueshmërinë e vlerave dhe aftësive në fusha të ndryshme të zhvillimit ekonomik, kulturor dhe social.

 

QAK e bazon veprimtarinë e saj në parimin e respektimit, mbrojtjes dhe zbatimit të të drejtave të njeriut, të parashikuara në Kushtetutën e Republikës të Shqipërisë, ligjet dhe marrëveshjet ndërkombëtare të ratifikuara me ligj.

 

Qendra për Aftësi Konkurruese është krijuar në vitin 2016 për të kontribuar në reformimin e Sektorit të Arsimit dhe Formimit Profesional në Shqipëri, përmes nxitjes së të rinjve dhe të rriturve për zhvillimin e aftësive konkurruese për integrimin e suksesshëm në tregun e punës.

Misioni

Misioni ynë është zhvillimi i aftësive të individëve, organizatave dhe institucioneve, për të qenë konkurrues brenda dhe jashtë vendit, përmes inovacionit, sipërmarrjes dhe ndërkombëtarizimit bazuar në standardet e cilësisë sipas sektorëve të ndryshëm.

Ekipi ynë

Organizata ka një strukturë fleksibël, të përbërë prej 8 individësh të punësuar me kontratë me kohë të plotë, dhe mbi 60 ekspertë të nivelit të lartë me përvojë kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilët angazhohen në bazë të projektit. Struktura jonë fleksibël dhe përvoja e ekspertëve tanë na lejon të shkojmë përtej zbatimit të projekteve tipike të konsulencës, duke ofruar cilësi të pakrahasueshme në tregun shqiptar. Bashkëpunimi i shkëlqyer me institucionet shtetërore, AFP-në, institucionet e arsimit dhe bizneset është një kontribut i shtuar në suksesin tonë.

Stafi ynë është i kualifikuar në disa fusha tematike: trajnimi i të rinjve dhe të rriturve, orientimi për karrierën dhe sipërmarrjen, zhvillimi i kurrikulave për kualifikime afatshkurtra dhe afatgjata në përputhje me kërkesat e tregut të punës, menaxhimi i projekteve në fushat e arsimit, trajnimit profesional, mjedisit, sipërmarrjes, orientimit për karrierën, krijimit të zinxhirit të vlerave.

Drejtore ekzekutive

Mirela Andoni

Menaxhere finance dhe e burimeve njerëzore

Anila Gjinari

Financier dhe menaxher projekti

Arbi Hoxha

Menaxhere projekti

Erleta Kastrati

Menaxhere projekti

Jorina Gjinari

MENAXHERE PROJEKTI

Ledi Leka

Mbështetje administrative dhe menaxhere projekti

Mariza Andoni

Asistente projekti dhe e rrjeteve sociale

Keit Zaloshnja

Dizajn, marketing dhe promocion

Kristjana Petraj

Ekspertiza

Arsimi i përgjithshëm para-universitar

 • Trajnimi i mĂ«suesve dhe drejtuesve
 • MbĂ«shtetja e shkollave tĂ« arsimit para-universitar pĂ«r pĂ«rfitimin e granteve bazuar nĂ« projekte
 • MbĂ«shtetja e tĂ« rinjve nĂ« iniciativa sipĂ«rmarrĂ«se
 • Orientimi pĂ«r karrierĂ«n
 • Zhvillimi i aftĂ«sive profesionale tĂ« nxĂ«nĂ«sve nĂ« arsimin e pĂ«rgjithshĂ«m pĂ«r t’u integruar nĂ« tregun e punĂ«s
 • Botime nĂ« ndihmĂ« tĂ« shkollĂ«s dhe mĂ«suesve

Arsimi dhe Formimi Profesional (AFP)

 • Trajnimi i drejtuesve dhe mĂ«suesve/koordinatorĂ«ve tĂ« Arsimit dhe Formimit Profesional
 • MbĂ«shtetja e shkollave dhe qendrave publike dhe private tĂ« AFP pĂ«r pĂ«rfitimin e granteve
 • MbĂ«shtetja e tĂ« rinjve dhe tĂ« rriturve nĂ« iniciativa sipĂ«rmarrĂ«se
 • Orientimi i shkollave nga tregu i punĂ«s
 • Zhvillimi i aftĂ«sive kyçe pĂ«r jetĂ«n nĂ« arsimin profesional
 • Botime dhe studime

Hartim i dokumenteve kurrikulare

 • Moderim i grupeve tĂ« ekspertĂ«ve pĂ«r hartimin e kurrikulave tĂ« kualifikimeve tĂ« niveleve tĂ« ndryshme
 • Trajnime pĂ«r zbatimin e kurrikulave
 • Botime

Studime tregu

 • Studime dhe analiza tregu nĂ« bashkĂ«punim me organizata dhe donatorĂ«
 • Analiza e studime nĂ« fushĂ«n e arsimit tĂ« tĂ« gjitha niveleve, arsimin pĂ«r tĂ« rritur, arsimin dhe trajnimin profesional
 • Analiza e studime nĂ« fushĂ«n e mjedisit
 • Analiza e studime pĂ«r tregun e punĂ«s, si dhe pĂ«r sektorĂ« tĂ« ndryshĂ«m tĂ« ekonomisĂ«

Trajnimi i vazhduar profesional i të rriturve në punë

 • TĂ« mĂ«suarit pĂ«r tĂ« rritur
 • Menaxhimi i programeve/kurrikulave afatshkurtra tĂ« trajnimeve nĂ« punĂ«
 • Zhvillimi i kualifikimeve nĂ« sektorin e turizmit dhe mikpritjes
 • MbĂ«shtetje e bizneseve pĂ«r zhvillimin e burimeve njerĂ«zore nĂ« sektorin e mikpritjes
 • Orientim dhe trajnim pĂ«r rritjen e konkurrueshmĂ«risĂ« sĂ« aftĂ«sive, me qĂ«llim punĂ«simin dhe vetĂ«punĂ«simin, si dhe pĂ«r nxitjen e sipĂ«rmarrjeve sociale dhe atyre tĂ« biznesit nĂ« drejtime tĂ« ndryshme tĂ« ekonomisĂ«
 • Analiza profesioni pĂ«r qĂ«llime tĂ« kualifikimit tĂ« burimeve njerĂ«zore
 • Botime dhe studime

Zinxhiri i vlerave në sektorë të ndryshëm të artizanatit, biznesit të vogël dhe të mesëm

 • PĂ«rgatitje kualifikimesh (si dhe kurrikula) pĂ«r arsim dhe formim, programe trajnimi dhe ofrim trajnimesh profesionale pĂ«r ndĂ«rmarrjet e vogla dhe tĂ« mesme (NVM)
 • Veprimtari mbĂ«shtetĂ«se nĂ«pĂ«rmjet organizimit tĂ« panaireve, takimeve, konferencave, seminareve
 • Vendosje e marrĂ«dhĂ«nieve tĂ« bashkĂ«punimit me organizata vendase apo tĂ« huaja qe mbĂ«shtesin biznesin
 • Promovimi i modeleve tĂ« reja tĂ« biznesit, instrumenteve apo metodave pĂ«r lehtĂ«simin e inovacionit nĂ« ShqipĂ«ri

Orientimi dhe këshillimi për karrierën

 • Hartimi i moduleve pĂ«r orientim tĂ« tĂ« rinjve dhe tĂ« rriturve pĂ«r karrierĂ«n
 • Trajnim i ekspertĂ«ve pĂ«r orientimin pĂ«r karrierĂ«n
 • KĂ«shillime individuale dhe nĂ« grup pĂ«r orientimin pĂ«r karrierĂ«n
 • KĂ«shillimi dhe orientimi i emigrantĂ«ve tĂ« kthyer

Ekonomia qarkulluese

 • NdĂ«rgjegjĂ«simi i popullatĂ«s
 • Promovim i politikave, iniciativave ndĂ«rkombĂ«tare nĂ« ShqipĂ«ri
 • Trajnimi i pĂ«rfaqĂ«suesve tĂ« biznesit, OJF dhe arsimit
 • Promovim i politikave tĂ« BE
 • ShkĂ«mbim i pĂ«rvojave dhe praktikave mĂ« tĂ« mira mes ekspertĂ«ve dhe agjentĂ«ve tĂ« ndryshimit

Puna jonë në numra

0
vite përvojë e akumuluar ekspertësh 
0
vite të organizatës
0
kurrikula/studime/publikime
0
mësues të trajnuar të Arsimit dhe Formimit Profesional
0
specialistë të trajnuar të Qendrave të Formimit Profesional publik
0
mësues të trajnuar të arsimit të përgjithshëm para-universitar