Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Thirrje Interesi për ofrimin e produkteve ushqimore dhe të tjera, në ndihmë të realizimit të projektit “ Rritja e aftësive të të rinjve për t’u integruar në arsim profesional dhe punësim” mbështetur nga UNICEF, e financuar nga qeveria italiane.

Referenca e projekti: “Rritja e aftësive të të rinjve për t’u integruar në arsim profesional dhe punësim”, Qendra për Aftësi Konkurruese, numri i kontratës: ALB/PCA/202233/PD202245, Datë: 14/07/2022 Në kuadër të projektit “Rritja e aftësive të të rinjve për t’u integruar në arsim profesional dhe punësim”, me numër kontrate ALB/PCA/202233/PD202245, organizuar në kuadër të programit “Qendro” […]

Ndërgjegjësim i publikut dhe grupeve të interesit

Ndërgjegjësim dhe përhapje njohurish mbi koncepte dhe tematika të reja për shoqërinë, si Ekonomia Qarkulluese Promovimi I modeleve të reja të biznesit, instrumenteve apo metodave për lehtësimin e inovacionit në Shqipëri Krijimi I partneriteveve shumëpalëshe biznes-akademi-OSHC-qeverisje ne funksion të lehtësimit të risive Shkëmbim I përvojave dhe praktikave më të mira mes ekspertëve dhe agjentëve të […]

Zhvillimi i kurrikulёs kombёtare tё mekatronikёs

Janar – Shkurt 2020 U zhvillua analiza e profesionit dhe pёrshkrimi i kualifikimit për Mekatronikë, në kuadër të  projektit “Zhvillimi i Kurrikulës Kombëtare të Mekatronikës (ose profileve përkatëse të kualifikimit) për sistemin e arsimit dhe formimit profesional“ 

Ndërgjegjësim i publikut dhe grupeve të interesit

Dhjetor 2019 –Mars 2020. Janё zhvilluar takime, seminare dhe pyetёsorё pёr analizёn e nivelit tё njohjes dhe kuptimit pёr Ekonominё Qarkulluese, nё kuadёr tё projektit “Ndërgjegjësimi i shoqërisë civile, biznesit të vogël dhe të mesëm dhe sistemit të edukimit në lidhje me rëndësinë e ekonomisë qarkulluese në linjë me Paketën e BE për ekonominë qarkulluese” – Në kuadër të […]

Krijimi i komuniteteve të traditës së gjallë

1-4 Shkurt 2020 U zhvillua aktiviteti i dytë i projektit “Kriimi i komuniteteve të traditës së gjallë”, për zhvillimin e zinxhirit të vlerave në sektorin e punimeve artizanale në rajonin e Alpeve, Tropojë. 10-14 Shkurt 2020. U zhvillua aktiviteti i tretë i projektit “Creating Living Tradition Communities”, për zhvillimin e zinxhirit të vlerave në sektorin […]

Orientimi dhe këshillimi për karrierrën

Hartimi i moduleve për orientimin e të rinjve dhe të rriturve për karrierrën Trajnim i ekspertëve për orientimin për karrierrën Këshillime individuale dhe në grup për orientimin për karrierrën Këshillimi dhe orientimi i emigrantëve të kthyer

Hartim i dokumenteve kurrikulare

Moderim i grupeve të ekspertëve për hartimin e kurrikulave të kualifikimeve të niveleve të ndryshme. Trajnime për zbatimin e kurrikulave Botime

Trajnimi i vazhduar profesional në punë

Menaxhimi i programeve/kurrikulave afatshkurtra të trajnimeve në punë Zhvillimi i kualifikimeve në sektorin e turizmit dhe mikpritjes Mbështetje e bisneseve për zhvillimin e burimeve njerzore në sektorin e mikpritjes. Analiza profesioni për qëllime të kualifikimit të burimeve njerzore Botime dhe studime