Plani i Zhvillimit të Shkollës për: Shkollat e Mesme Profesionale “Beqir Çela” dhe “Karl Gega”

Plani i Zhvillimit të Shkollës për: Shkollat e Mesme Profesionale “Beqir Çela” dhe “Karl Gega”

Plani i Zhvillimit të Shkollës: Shkolla e Mesme Profesionale “Beqir Çela”, Durrës dhe Shkolla e Mesme e Ndërtimit “Karl Gega”, Tiranë

Financuar nga: GIZ ProSEED 2.0 – Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe rajonal, promovimi i punësimit dhe Arsimit Profesional

Periudha e Zbatimit: 03/2023 – 03/2024

Objektivi i përgjithshëm i projektit, i fokusuar në asistimin e MFE për të ndihmuar Shkollën e Mesme të Ndërtimit “Karl Gega”, Tiranë dhe Shkollën e Mesme Profesionale “Beqir Çela”, Durrës në krijimin e një plani për zhvillimin e tyre, me theks në digjitalizimin dhe praktikat e qëndrueshme (aftësitë e gjelbra). Më specifikisht, synuam të krijojmë një plan që përcakton mënyrat e përmirësimit të cilësisë së arsimit dhe mban në koherencë rezultatet e mësimdhënies me nevojat e sektorit privat. Plani identifikoi pikat e forta, dobësitë dhe kërkesat e kurrikulave, infrastrukturës dhe burimeve njerëzore të dy shkollave profesionale. Gjithashtu, ne ndihmuam këto shkolla në dorëzimin e dy propozimeve për projekte dhe dokumentacionit të nevojshëm për kfW Fondin Rajonal të Sfidës.

Bazuar në informacionin e dhënë, rezultatet kyçe të arritura nga CCS në asistimin e MFE për të ndihmuar Shkollat Profesionale Karl Gega, Tiranë dhe Beqir Çela, Durrës janë:

  • Përgatitëm me sukses Planet e Zhvillimit për secilën shkollë, duke u fokusuar në digjitalizim dhe praktika të qëndrueshme (aftësi të gjelbra). Këto plane përshkruajnë strategjitë për përmirësimin e cilësisë së arsimit dhe mbajtjen në koherencë të rezultateve të mësimdhënies me nevojat e sektorit privat.
  • Kryem një vlerësim të detajuar të kurrikulave, infrastrukturës dhe burimeve njerëzore, duke identifikuar pikat e forta, dobësitë dhe kërkesat. Ky vlerësim ofroi një bazë të fortë për iniciativat e përmirësimit.
  • Identifikuam mundësi për përmirësim dhe përshtatje me kërkesat e sektorit privat, duke propozuar forma efektive të bashkëpunimit me bizneset si skemat e mentorimit, rekrutimin dhe trajnimet e mësuesve prej biznesit.
  • Ndihmuam shkollat në dorëzimin e propozimeve për projekte dhe dokumentacionit të nevojshëm për KfW Fondin Rajonal të Sfidës, duke i mbështetur ato përgjatë procesit të hartimit, aplikimit online dhe përgatitjes së kostove të detajuara bazuar në Planet e Zhvillimit.
  • Ofruam mundësi zhvillimi profesional për mësuesit dhe stafin arsimor për të përmirësuar rezultatet e mësimdhënies dhe cilësinë e kualifikimit. Format inovative të propozuara të trajnimit u përshtatën për të plotësuar nevojat specifike të mësuesve.
  • Zbatuam mekanizma të vazhdueshëm monitorimi dhe vlerësimi për të siguruar suksesin dhe qëndrueshmërinë e shkollave, duke siguruar që përparimi të gjurmohet dhe të bëhen rregullime sipas nevojës.

Këto rezultate demonstrojnë përkushtimin e CCS për të mbështetur zhvillimin e shkollave të AFP-së dhe për të siguruar përputhjen e tyre me nevojat e industrisë dhe praktikat e qëndrueshme, duke kontribuar veçanërisht në rritjen e cilësisë së arsimit dhe suksesin e nxënësve në karrierën e tyre të zgjedhur.