Ndërgjegjësim i publikut dhe grupeve të interesit

Ndërgjegjësim dhe përhapje njohurish mbi koncepte dhe tematika të reja për shoqërinë, si Ekonomia Qarkulluese Promovimi I modeleve të reja të biznesit, instrumenteve apo metodave për lehtësimin e inovacionit në Shqipëri Krijimi I partneriteveve shumëpalëshe biznes-akademi-OSHC-qeverisje ne funksion të lehtësimit të risive Shkëmbim I përvojave dhe praktikave më të mira mes ekspertëve dhe agjentëve të […]

Orientimi dhe këshillimi për karrierrën

Hartimi i moduleve për orientimin e të rinjve dhe të rriturve për karrierrën Trajnim i ekspertëve për orientimin për karrierrën Këshillime individuale dhe në grup për orientimin për karrierrën Këshillimi dhe orientimi i emigrantëve të kthyer

Hartim i dokumenteve kurrikulare

Moderim i grupeve të ekspertëve për hartimin e kurrikulave të kualifikimeve të niveleve të ndryshme. Trajnime për zbatimin e kurrikulave Botime

Trajnimi i vazhduar profesional në punë

Menaxhimi i programeve/kurrikulave afatshkurtra të trajnimeve në punë Zhvillimi i kualifikimeve në sektorin e turizmit dhe mikpritjes Mbështetje e bisneseve për zhvillimin e burimeve njerzore në sektorin e mikpritjes. Analiza profesioni për qëllime të kualifikimit të burimeve njerzore Botime dhe studime

Studime tregu

Studime dhe analiza tregu në bashkëpunim me organizata dhe donatorë

Arsimi

Arsimi Arsimi i përgjithshëm parauniversitar Trajnimi i mësuesve dhe drejtuesve Mbështetja e shkollave të arsimit parauniversitar për përfitimin e granteve bazuar në projekte Mbështetja e të rinjve në inisiativa sipërmarrëse Orientimi për karrierën Zhvillimi i aftësive profesionale të nxënësve në arsimin e përgjithshëm për t’u integruar në tregun e punës Botime në ndihmë të shkollës […]