Hartim i dokumenteve kurrikulare

  • Moderim i grupeve të ekspertëve për hartimin e kurrikulave të kualifikimeve të niveleve të ndryshme.
  • Trajnime për zbatimin e kurrikulave
  • Botime