Orientimi dhe këshillimi për karrierrën

  • Hartimi i moduleve për orientimin e të rinjve dhe të rriturve për karrierrën
  • Trajnim i ekspertëve për orientimin për karrierrën
  • Këshillime individuale dhe në grup për orientimin për karrierrën
  • Këshillimi dhe orientimi i emigrantëve të kthyer