Arsimi

Arsimi i përgjithshëm parauniversitar

 • Trajnimi i mësuesve dhe drejtuesve
 • Mbështetja e shkollave të arsimit parauniversitar për përfitimin e granteve bazuar në projekte
 • Mbështetja e të rinjve në inisiativa sipërmarrëse
 • Orientimi për karrierën
 • Zhvillimi i aftësive profesionale të nxënësve në arsimin e përgjithshëm për t’u integruar në tregun e punës
 • Botime në ndihmë të shkollës dhe mësuesve

Arsimi dhe trajnimi profesional

 • Trajnimi i drejtuesve dhe mësuesve/instruktorëve të Arsimit dhe Formimit Profesional
 • Mbështetja e shkollave dhe qendrave publike dhe private të AFP për përfitimin e granteve
 • Mbështetja e të rinjve në inisiativa sipërmarrëse
 • Orientimi i shkollave nga tregu i punës
 • Zhvillimi i aftësive kyçe për jetën në arsimin profesional
 • Botime dhe studime

Arsimi i përgjithshëm parauniversitar

 • Trajnimi i mësuesve dhe drejtuesve
 • Mbështetja e shkollave të arsimit parauniversitar për përfitimin e granteve bazuar në projekte
 • Mbështetja e të rinjve në inisiativa sipërmarrëse
 • Orientimi për karrierën
 • Zhvillimi i aftësive profesionale të nxënësve në arsimin e përgjithshëm për t’u integruar në tregun e punës
 • Botime në ndihmë të shkollës dhe mësuesve

arsimi dhe trajnimi profesional

 • Trajnimi i drejtuesve dhe mësuesve/instruktorëve të Arsimit dhe Formimit Profesional
 • Mbështetja e shkollave dhe qendrave publike dhe private të AFP për përfitimin e granteve
 • Mbështetja e të rinjve në inisiativa sipërmarrëse
 • Orientimi i shkollave nga tregu i punës
 • Zhvillimi i aftësive kyçe për jetën në arsimin profesional
 • Botime dhe studime