Ndërgjegjësim i publikut dhe grupeve të interesit

  • Ndërgjegjësim dhe përhapje njohurish mbi koncepte dhe tematika të reja për shoqërinë, si Ekonomia Qarkulluese
  • Promovimi I modeleve të reja të biznesit, instrumenteve apo metodave për lehtësimin e inovacionit në Shqipëri
  • Krijimi I partneriteveve shumëpalëshe biznes-akademi-OSHC-qeverisje ne funksion të lehtësimit të risive
  • Shkëmbim I përvojave dhe praktikave më të mira mes ekspertëve dhe agjentëve të ndryshimit