Kurrikula e bazuar në kompetenca

Kurrikula e bazuar në kompetenca

Kurrikula e bazuar në kompetenca – Vlerësimi i nxënësve i bazuar në kompetenca kyçe

Periudha: 2019 –2021

Financuesi: OeAD Austria

Koordinimi i ngritjes së kapaciteteve në arsimin parauniversitar për “Kurrikulat e bazuara në kompetenca – Vlerësimi i studentëve të bazuar në kompetenca kyçe”.

Janë trajnuar rreth 5000 mësues/instruktorë.