Zhvillimi i një kualifikimi bazë për të kthyerit dhe grupet e vunerabël, të cilët janë të gatshëm të punojnë si staf mbështetës në industrinë e mikpritjes

Zhvillimi i një kualifikimi bazë për të kthyerit dhe grupet e vunerabël, të cilët janë të gatshëm të punojnë si staf mbështetës në industrinë e mikpritjes

Ne kuadër të GIZ Office South in Germany (GIZ RB South), Programi i Migrimit për Zhvillim II. 

Periudha e zbatimit: Tetor 2019-Korrik 2020

  • Kurrikula e trajnimit
  • Materialet e trajnimit
  • Trajnimi i trajnerëve
  • Monitorimi dhe sigurimi i cilësisë së trajnimit

Zhvillimi i një mase kualifikimi, trajnimi në punë dhe orientimi për karrierën, për të rinjtë e rikthyer në Shqipëri dhe grupet vulnerabël, të cilët janë të gatshëm të punojnë si staf në industrinë e hotelerisë dhe restoranteve. U arrit me sukses trajnimi i 180 personave.