Zhvillimi i kurrikulës kombëtare të Mekatronikës (apo profileve relevante) për sistemin e AFP në Shqipëri

Zhvillimi i kurrikulës kombëtare të Mekatronikës (apo profileve relevante) për sistemin e AFP në Shqipëri

Mbështetur nga GIZ ProSEED.

Periudha e zbatimit: December 2018 – July 2020

  • Studimi i gjendjes
  • Analiza e profesionit dhe hartimi I standardit të profesionitPrepare the professional analyses and standard of the profession
  • Zhvillimi i përshkrimit të kualifikimit
  • Zhvillimi i kurrikulave (niveli II. III and IV I Kornizës Shqiptare të Kualifikimeve)
  • Përgatitja e udhëzuesit për hartimin e kurseve afatshkurtra në AFP ne Shqipëri në bashkëpunim me AKAFPK.