Trajnimi 24 ditor për 360 mësimdhënës dhe instruktorë të ofruesve publik të AFP – “Didaktika në AFP”

Trajnimi 24 ditor për 360 mësimdhënës dhe instruktorë të ofruesve publik të AFP – “Didaktika në AFP”

ProSEED -GIZ ALBANIA (Janar 2017-Maj 2019)

The Centre delivered a 24 days training programme for 360 selected VET teachers and instructors, based on the approved “Pedagogical In-Service Training Programme of VET Teachers and Instructors in Albania.”.