Portofoli i të nxënit si një mjet për të mbështetur dhe matur arritjen e nxënësve bazuar në kompetenca në Arsimin e Përgjithshëm Parauniversitar në Shqipëri

Portofoli i të nxënit si një mjet për të mbështetur dhe matur arritjen e nxënësve bazuar në kompetenca në Arsimin e Përgjithshëm Parauniversitar në Shqipëri

KulturKontakt Austria (Dhjetor 2016 – Tetor 2018)

Trajnimi i Drejtorive Rajonale të Arsimit (RED), ekspertë të përzgjedhur, drejtorë të shkollave dhe mësues të përzgjedhur për pilotimin e “portofolit të të nxënit” si një mjet për arritjen e rezultateve të të nxënit dhe kurrikulave të bazuara në kompetenca në arsimin e përgjithshëm parafillor.