Education

Arsimi i përgjithshëm parauniversitar

 • Training of teachers and leaders
 • Supporting pre-university education for project-based grants
 • Supporting young people in entrepreneurial initiatives
 • Orientimi për karrierën
 • Zhvillimi i aftësive profesionale të nxënësve në arsimin e përgjithshëm për t’u integruar në tregun e punës
 • Publications to help schools and teachers

Arsimi dhe trajnimi profesional

 • Training of leaders and teachers / instructors of vocational education and training (VET)
 • Supporting public and private VET schools and centers to receive grants
 • Supporting young people in entrepreneurial initiatives
 • Labor market orientation of schools
 • Development of key life skills in vocational education
 • Publishing and studies

Arsimi i përgjithshëm parauniversitar

 • Training of teachers and leaders
 • Supporting pre-university education for project-based grants
 • Supporting young people in entrepreneurial initiatives
 • Orientimi për karrierën
 • Zhvillimi i aftësive profesionale të nxënësve në arsimin e përgjithshëm për t’u integruar në tregun e punës
 • Publications to help schools and teachers

arsimi dhe trajnimi profesional

 • Training of leaders and teachers / instructors of vocational education and training (VET)
 • Supporting public and private VET schools and centers to receive grants
 • Supporting young people in entrepreneurial initiatives
 • Labor market orientation of schools
 • Development of key life skills in vocational education
 • Publishing and studies