Vlerësimi i bazuar në kompetenca në arsimin parauniversitar

Vlerësimi i bazuar në kompetenca në arsimin parauniversitar

Vlerësimi i bazuar në kompetenca në arsimin parauniversitar

Periudha e zbatimit: Dhjetor 2018 – Tetor 2019.

Financuesi: Me mbështetjen e KulturKontakt Austria.

Pas një eksperience të suksesshme në zbatimin e portofolit të të mësuarit të bazuar në kompetenca, KulturKontact me MESY dhe IED, ka iniciuar një projekt të ri për vlerësimin e nxënësve me bazë kompetencash si një qasje e re për sistemin arsimor shqiptar. Fokusi i këtij projekti është vlerësimi formues në arsimin e mesëm të ulët (5 fusha të kurrikulës).

Projekti mbështeti ekspertë të IED dhe 1711 mësues të arsimit të mesëm të ulët në përgatitjen e testeve të bazuara në kompetenca.

80 artikuj testimi për 5 fusha të kurrikulës, 400 teste gjithsej janë përgatitur si bazë për testimin e kompetencës së projektimit.