Trajnimi i instruktorëve të qendrave publike te formimit profesional për “Zhvillimin e programeve modulare afatshkurtra”

Trajnimi i instruktorëve të qendrave publike te formimit profesional për “Zhvillimin e programeve modulare afatshkurtra”

Periudha e zbatimit: Korrik – Tetor 2019

Financuesi: Me mbështetjen e GIZ-ProSEED, GFA Consulting.

Qëllimi i këtij aktiviteti është ngritja e kapaciteteve të 10 Drejtorive Rajonale të Formimit Profesional Publik (RDPVT) në kuadër të Shërbimit Kombëtar të Punësimit, për të planifikuar zbatimin, në nivel ofruesi, të programeve modulare për kurset e shkurtra të trajnimit të bazuara në kompetenca. bazuar në kërkesat e programit të kursit përkatës dhe në përputhje me metodologjinë e përshkruar në “Udhëzimet Metodologjike për Kurset e Shkurta Modulare”.