Ndërgjegjësim i publikut dhe grupeve të interesit

Ndërgjegjësim i publikut dhe grupeve të interesit

Dhjetor 2019 –Mars 2020.

Janё zhvilluar takime, seminare dhe pyetёsorё pёr analizёn e nivelit tё njohjes dhe kuptimit pёr Ekonominё Qarkulluese, nё kuadёr tё projektit “Ndërgjegjësimi i shoqërisë civile, biznesit të vogël dhe të mesëm dhe sistemit të edukimit në lidhje me rëndësinë e ekonomisë qarkulluese në linjë me Paketën e BE për ekonominë qarkulluese”Në kuadër të IPA II Lehtësimi I hyrjes në BE 2015.