Qarkonomia

Qarkonomia

Ndërgjegjësimi i shoqërisë civile, biznesit të vogël dhe të mesëm dhe sistemit të edukimit në lidhje me rëndësinë e ekonomisë qarkulluese në linjë me Paketën e BE për ekonominë qarkulluese

 

Mbështetja e tranzicionit të sektorit privat (SME-ve), shoqërisë civile dhe akademisë duke forcuar kapacitetet e tyre dhe duke rritur njohuritë e tyre drejt një ekonomie qarkulluese (https://qarkonomi.al/) në përputhje me standardet e BE-së.

Janё zhvilluar takime, seminare dhe pyetёsorё pёr analizёn e nivelit tё njohjes dhe kuptimit pёr Ekonominё Qarkulluese.

ekomomia qarkulluese

Është ekonomia e projektuar për të riparuar dhe ripërtërirë.
Në ekonominë qarkulluese, aktiviteti ekonomik ndërton dhe rindërton shëndetin e të gjithë sistemit. Koncepti i ekonomisë qarkulluese njeh nevojën e ekonomisë për të punuar me efektivitet në të gjitha nivelet – për bizneset vogla e të mëdha, për organizatat dhe individët, lokalisht e globalisht.
Ajo bazohet në tre parime kyçe:
1.  Projektimi i sistemeve dhe modeleve pa mbetje dhe ndotje 
2.  Mbajtja e produkteve dhe materialeve në përdorim të vazhdueshëm
3. Ripërtëritja e sistemeve natyrore.

Parimi 1 – PROJEKTIMI I SISTEMEVE DHE MODELEVE PA MBETJE DHE NDOTJE

Po sikur mbeturinat dhe ndotja të mos ishin krijuar kurrë si fillim?
Ekonomia qarkulluese nxjerr në pah dhe projekton sisteme e modele duke eliminuar ndikimet negative të aktivitetit ekonomik, që dëmton shëndetin e njerëzve dhe sistemet natyrore. Kjo përfshin çlirimin e gazrave dhe substancave të dëmshme, ndotjen e ajrit, tokës dhe ujit, si dhe mbetjet strukturore, siç mund të jetë bllokimi i trafikut.

Parimi 2 – MBAJTJA E PRODUKTEVE DHE MATERIALEVE NĂ‹ PĂ‹RDORIM TĂ‹ VAZHDUESHĂ‹M

Po sikur mbeturinat dhe ndotja të mos ishin krijuar kurrë si fillim?
Ekonomia qarkulluese nxjerr në pah dhe projekton sisteme e modele duke eliminuar ndikimet negative të aktivitetit ekonomik, që dëmton shëndetin e njerëzve dhe sistemet natyrore. Kjo përfshin çlirimin e gazrave dhe substancave të dëmshme, ndotjen e ajrit, tokës dhe ujit, si dhe mbetjet strukturore, siç mund të jetë bllokimi i trafikut.

Parimi 3- RIGJENERIMI I SISTEMEVE NATYRORE

Po sikur, jo vetëm ta mbrojmë, por ta përmirësojmë aktivisht mjedisin?
Ekonomia qarkulluese shmang përdorimin e burimeve të paripërtëritshme, dhe i ruan apo shton ato të ripërtëritshme, për shembull, duke i rikthyer tokës lëndë ushqyese që mbështesin ripërtëritjen, apo duke përdorur energji të rinovueshme në vend të mbetjeve fosile.