Circular economy

Ndërgjegjësimi i popullates Promovim i politikave, iniciativave në Shqipëri Trajnimi i përfaqësuesve të bisnesit, OJF dhe arsimit Promovim i politikave të BE