CCS homepage english

We are Center for Competitive Skills

Themeluar në vitin 2016, organizata jonë është e përkushtuar të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të arsimit dhe trajnimit të të rinjve dhe të rriturve për të përmbushur nevojat e individit, shoqërisë dhe tregut të punës, si dhe për të rritur aftësitë e tyre konkurruese. 

Misioni ynë

Misioni ynë është që të mbështesim zhvillimin e kapitalit njerëzor në perspektivën e të nxënit gjatë gjithë jetës, si një kontribut themelor për të rritur mirëqenien, për një zhvillim të qëndrueshëm dhe për të nxitur përfshirjen sociale në një ekonomi konkurruese globale dhe në një shoqëri që ndryshon shpejt. 

Rreth nesh

Qendra jonë synon të kontribuojë në sektorin e arsimit para-universitar, të përgjithshëm dhe atë profesional, në formulimin e politikave, trajnimin dhe kualifikimin e mësuesve, zhvillimin e kurrikulave, materialeve mësimore, hartimin dhe zbatimin e projekteve, etj. 

Ne promovojmë sipërmarrjen e të rinjve, mbështesim nismat fillestare (start-up), këshillojmë dhe trajnojmë grupet e margjinalizuara, promovojmë iniciativat e grave për biznes dhe në zhvillimin e karrierës.  

Ne promovojmë turizmin e qëndrueshëm, bujqësinë dhe përpunimin e ushqimit të qendrueshëm. Këto nisma synojnë të promovojnë rritje të qëndrueshme ekonomike, të krijojnë mundësi punësimi dhe të reduktojnë ndikimin mjedisor.  

Ne jemi të përkushtuar për të ndihmuar grupet vulnerabël, duke përfshirë emigrantët e kthyer dhe grupet e margjinalizuar. Ne ofrojmë këshilla për orientimin e karrierës, si dhe këshillim psikologjik, për të ndihmuar individët të kapërcejnë barrierat dhe të shkojnë me sukses drejt një ekonomie të gjelbër. 

Projekte

Ekspertiza

Arsimi i përgjithshëm para-universitar

 • Trajnimi i mĂ«suesve dhe drejtuesve  
 • MbĂ«shtetjen e shkollave tĂ« arsimit parauniversitar pĂ«r pĂ«rfitimin e grandeve bazuar nĂ« projekte 
 • MbĂ«shtetja e tĂ« rinjve nĂ« iniciativa sipĂ«rmarrĂ«sve  
 • Orientimi pĂ«r karrierĂ«n 
 •  

Arsimi dhe trajnimi profesional

 • Trajnimi i drejtuesve dhe mĂ«suesve/instruktorĂ«ve tĂ« Arsimit dhe Formimit profesional 
 • MbĂ«shtetjen e shkollave dhe qendrave publike dhe private tĂ« AFP pĂ«r pĂ«rfitimin e grandeve  
 • MbĂ«shtetja e tĂ« rinjve dhe tĂ« rriturve nĂ« iniciativa sipĂ«rmarrĂ«sve  
 • Orientimi i shkollave nga tregu i punĂ«s 

Trajnimi i vazhduar profesional i të rriturve në punë

 • TĂ« mĂ«suarit pĂ«r tĂ« rritur  
 • Menaxhimi i programeve/kurrikulave afatshkurtra tĂ« trajnimeve nĂ« punë 
 • Zhvillimi i kualifikimeve nĂ« sektorin e turizmit dhe mikpritjes 
 • MbĂ«shtetje e bizneseve pĂ«r zhvillimin e burimeve njerĂ«zore nĂ« sektorin e mikpritjes. 

Hartim i dokumenteve kurrikulare

 • Moderim i grupeve tĂ« ekspertĂ«ve pĂ«r hartimin e kurrikulave tĂ« kualifikimeve tĂ« niveleve tĂ« ndryshme. 
 • Trajnime pĂ«r zbatimin e kurrikulave 
 • Botime  

Ekonomia qarkulluese

 • NdĂ«rgjegjĂ«simi i popullatĂ«s 
 • Promovim i politikave, iniciativave nĂ« ShqipĂ«ri 
 • Trajnimi i pĂ«rfaqĂ«suesve tĂ« biznesit, OJF dhe arsimit 

Zinxhiri i vlerave në sektorë të ndryshëm të artizanatit, biznesit të vogël dhe të mesëm

 • PĂ«rgatitje kualifikimesh (si dhe kurrikula) pĂ«r arsim dhe formim, programesh trajnimi dhe ofrim trajnimesh profesionale pĂ«r ndĂ«rmarrjet e vogla dhe tĂ« mesme (NVM) 
 • Veprimtari mbĂ«shtetĂ«se nĂ«pĂ«rmjet organizimit tĂ« panaireve, takimeve, konferencave, seminareve 

Partnerët