Activities

Creating Living Tradition Communities

1-4 Shkurt 2020 U zhvillua aktiviteti i dytë i projektit “Kriimi i komuniteteve të traditës së gjallë”, për zhvillimin e zinxhirit të vlerave në sektorin

Ndërgjegjësim i publikut dhe grupeve të interesit

December 2019 - March 2020. Meetings, seminars and questionnaires were conducted to analyze the level of recognition and understanding of the Circulating Economy, in the framework of the project "Awareness of civil society

Zhvillimi i kurrikulёs kombёtare tё mekatronikёs

January - February 2020 The analysis of the profession and the description of the qualification for Mechatronics took place, within the project “Development of the National Curriculum of Mechatronics (or relevant profiles