Studime dhe analiza tregu në bashkëpunim me organizata dhe donatorë