Ne kuadër të GIZ Office South in Germany (GIZ RB South), Programi i Migrimit për Zhvillim II. Periudha e zbatimit Tetor 2019-Korrik 2020

  • Kurrikula e trajnimit
  • Materialet e trajnimit
  • Trajnimi i trajnerëve
  • Monitorimi dhe sigurimi i cilësisë së trajnimit