Me mbështetjen e GIZ-ProSEED, GFA Consulting. Periudha e zbatimit, July-October 2019

Qëllimi i këtij aktiviteti është të ndërtojë kapacitetin e 10 Drejtorive Rajonale të Trajnimit Profesional Publik (RDPVT) nën Shërbimin Kombëtar të Punësimit, të planifikojë zbatimin, në nivelin e ofruesit, të programeve modulare për kurse të trajnimit të shkurtër të bazuar në kompetenca, bazuar në kërkesat e programit përkatës të kurseve dhe në përputhje me metodologjinë e përshkruar në “Udhëzimet Metodologjike për Kurse Modulare të Shkurtra”.