Qasje e lehtë në tregun e punës për të rinjtë dhe gratë”, Kosovë, 2018-2019. Mbështetur nga  EU dhe zbatuar nga CELIM. Center for Competitive Skills deliver the following trainings: