Në organizatën tone njerëzit e pëlqejnë një sfidë të mirë, ata janë ndër ekspertët më të mirë në fushat që përfaqësojnë dhe shtojnë kontributin në QAK.

Ekspertët tanë janë të grup moshave të ndryshme por me energji dhe përvoja të pasura duke përfaqësuar më së miri filozofinë e punës së QAK.

Stafi yne ofron ekspertize nё disa fusha tematike​

  • Zhvillimi i projekteve në fushat e arsimit, trajnimit professional, mjedisit, sipërmarrjes, orjentimit për karrierrën

  • Trajnimi i të rrinjve dhe të rriturve

  • Orjentimi për karrjerrën dhe sipërmarrjen

  • Hartimi i kurrikulave për kualifikime afatshkurtra dhe afatgjata në përputhje me kërkesat e tregut të punës.

  • Ndёrgjegjesimi i popullatёs pёr ekonominё qarkulluese

  • Krijimit të zinxhirit të vlerave nё sektorё tё ndryshёm